Wyniki wyszukiwania dla:

Grupy parafialne


WSPÓLNOTY I GRUPY

 1. Liturgiczna Służba Ołtarza
 2. Schola „Sta Allegro”
 3. Chór „Auxilium”
 4. SSW Kościoła
 5. Koło „Radio Maryja”
 6. BWS
 7. Róże Różańcowe
 8. Wspólnota Dwóch Serc Jezusa i Maryi
 9. Krąg Biblijny
 10. Oratorium młodzieżowe
 11. Bosko Aktywni (grupa sportowa Salos)

 

Oratoryjna Grupa Narciarska (OGN)

prowadzi swoją działalność w ramach Oratorium Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie. Działalność OGN ma na celu świadczenie dobra lokalnej społeczności, przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Swoją działalność prowadzi w oparciu o bezinteresowne zaangażowanie i pracę społeczną ludzi dobrej woli, i nie jest ukierunkowane na przynoszenie zysku (non profit).

Cele

Nadrzędnym celem działalności OGN jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży przez promowanie zdrowego stylu życia i aktywne uprawianie narciarstwa rekreacyjnego. Cel nadrzędny realizowany jest poprzez wielowymiarową działalność mającą na uwadze cele bardziej szczegółowe:

 • opanowanie umiejętności jazdy na nartach
 • doskonalenie technik narciarskich
 • kształcenie postaw gwarantujących bezpieczne uprawianie narciarstwa i bezpieczne korzystanie z infrastruktury narciarskiej
 • zdobywanie wiadomości na temat doboru, przygotowania i używania sprzętu narciarskiego
 • propozycje zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną
 • kształcenie wrażliwości osoby na piękno przyrody i odpowiedzialnego korzystania z jej uroków
 • nabywanie umiejętności społecznych poprzez przynależność do grupy rówieśników
 • kształcenie postawy osiągania celów poprzez cierpliwą i systematyczną pracę
Formy działalności:
 • organizacja i prowadzenie stacjonarnego szkolenia narciarskiego (w różnych grupach wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania)
 • organizacja jednodniowych i wielodniowych wyjazdów narciarskich
 • organizacja zajęć mających na celu przygotowanie do rozpoczęcia sezonu narciarskiego
 • prowadzenie wykładów i warsztatów na tematy związane z narciarstwem
 • organizacja spotkań mających na celu propagowanie kultury narciarskiej poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje filmów itp.
Odbiorcy

Odbiorcą działalności OGN może być każda osoba (zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli) wyrażająca chęć uczestniczenia w proponowanych inicjatywach z zachowaniem ich regulaminu. Pierwszeństwo uczestnictwa w ofercie OGN posiadają:

 1. Dzieci i młodzież zapisana do OGN
 2. Dzieci i młodzież należąca do grup parafialnych
 3. Dzieci i młodzież mieszkająca na terenie parafii Skawa
 4. Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół w Skawie
 5. Rodzice dzieci i młodzieży należącej do grup parafialnych
 6. Dorośli mieszkający na terenie parafii Skawa
 7. Dzieci i dorośli spoza parafii Skawa

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o zapisach, oprócz wyżej wymienionych kryteriów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

Każda inicjatywa proponowana przez OGN, w zależności od formy, posiada własny regulamin organizacyjny określający szczegółowe warunki uczestnictwa. Koniecznym warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Koszty uczestnictwa

Z zasady szkolenia w ramach działalności OGN są bezpłatne. Niektóre inicjatywy OGN związane będę z poniesieniem przez uczestników kosztów związanych z dojazdem na stok, korzystania z wyciągów, dodatkowym ubezpieczeniem itp.

Sprzęt narciarski

Uczestnicy starają się o sprzęt narciarski we własnym zakresie. Obowiązkowo muszą posiadać: narty, buty, kije, kask (kask obowiązuje w Polsce wszystkich do ukończenia 16 roku życia), odzież odpowiednią do warunków pogodowych.

Planowane inicjatywy OGN

Podczas sezonu narciarskiego 2017/2018 planowane są następujące inicjatywy:

 • Kurs nauki jazdy na nartach
 • Doskonalenie technik narciarskich
 • Spotkania o tematyce narciarskiej
 • Jednodniowe wyjazdy narciarskie

Kursy nauki jazdy na nartach oraz doskonalenia technik narciarskich będą organizowane w różnych grupach wiekowych (od 7 roku życia), przede wszystkim, w okresie ferii zimowych od 12 do 16 lutego 2018r. Przewiduje się również szkolenia weekendowe w terminach uzgadnianych bezpośrednio z zainteresowanymi grupami.

wyjazdach organizowanych przez OGN będą mogły brać udział osoby nie zapisane do OGN.

Spotkania o tematyce narciarskiej będą miały charakter otwarty – dla wszystkich zainteresowanych.